การออกแบบการจัดการเรียนรู้

        เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ครูผู้สอนควรพิจารณาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  ตลอดจนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างครบภ้วน  ทั้งนี้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
        ดังนั้น  ครูผุ้สอนจึงควรดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
            1. วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในการสอน  ตลอดจนการกำหนดเวลาเรียนและน้ำหนักคะแนนในหน่วยการเรียนนั้นๆ อย่างเหมาะสม
            2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
              - กำหนดสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง
              - กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะให้สอดคล้องและครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด
              - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นทั้งเทคนิควิธีการและในรูปแบบของสื่อนวัตกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
              - ออกแบบการวัดและประเมินผล  โดยกำหนดวิธีวัดและประเมินผลตามจุดประสค์การเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นๆ 
              - บันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อบอกให้ทราบว่า  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้  ผลเกิดกับผู้เรียนอย่างไรบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลำดับต่อไป