การประกันคุณภาพการศึกษา

             กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  และเพื่อให้มาตรฐานการศึกษามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ต่อไปนี้