การสร้างไซต์จาก Google sites ตอนที่ 7

เริ่มเผยแพร่วันที่  4  พฤษภาคม  2559
เมื่อชมวีดิโอแล้ว  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน
และหากท่านมีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งข้อมูลไว้

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคลิปสอนการสร้างเว็บไซต์ ตอนที่ ุ7

ดูสรุปผลของความคิดเห็นทั้งหมดของผู้เข้าชมวีดิโอ  คลิก