หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 30)  กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนไว้ดังนี้
            ระดับประถมศึกษา
                1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
                2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
                3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
                4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            ระดับมัธยมศึกษา
                1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
                2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
                3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
                4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
            การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก  และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
          ปัญหาที่พบคือ  การจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษา  หรือที่หลายคนคุ้นหูคือแบบ  ปพ.5  นั้น  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนที่หลักสูตรกำหนด  โดยเฉพาะในเกณฑ์ที่ 2  ผู้เรียนไม่ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด  และสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การผ่านไว้อย่างชัดเจน  ลองตรวจสอบดูว่า  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาของสถานศึกษา  ปรากฏผลการประเมินตัวชี้วัดว่าผู้เรียนผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่อย่างไรและผ่านกี่ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดหรือไม่  ส่วนมากเท่าที่พบคือ  ครูผู้สอนมักจะใส่คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อทำเป็นคะแนนระหว่างเรียนหรือคะแนนเก็บเพื่อนำไปรวมกับคะแนนการทดสอบปลายภาคหรือปลายปี  ถามว่าที่ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่  ลองคิดทบทวนดูนะครับ

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551.    กรุงเทพ  :  โรงพิมพ์ชุมนุม
            สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด,  2533.

ลองดูตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชากันหน่อยดีไหม  คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดไฟล์ Microsoft Word แบบบันทึกผลการเรียน (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดไฟล์นี้จะต้องติดตั้ง Font TH SarabunPSK และ          TH SarabunIT๙)  คลิกที่นี่