การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรพิจารณาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างครบภ้วน ทั้งนี้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดังนั้น ครูผุ้สอนจึงควรดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในการสอน ตลอดจนการกำหนดเวลาเรียนและน้ำหนักคะแนนในหน่วยการเรียนนั้นๆ อย่างเหมาะสม

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

- กำหนดสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง

- กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะให้สอดคล้องและครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นทั้งเทคนิควิธีการและในรูปแบบของสื่อนวัตกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- ออกแบบการวัดและประเมินผล โดยกำหนดวิธีวัดและประเมินผลตามจุดประสค์การเรียนรู้และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นๆ

- บันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อบอกให้ทราบว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ ผลเกิดกับผู้เรียนอย่างไรบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลำดับต่อไป