การสร้างไซต์จาก Google sites ตอนที่ 7

เริ่มเผยแพร่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

เมื่อชมวีดิโอแล้ว กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน

และหากท่านมีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องใดเพิ่มเติม

กรุณาแจ้งข้อมูลไว้

ดูสรุปผลของความคิดเห็นทั้งหมดของผู้เข้าชมวีดิโอ คลิก