การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และเพื่อให้มาตรฐานการศึกษามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ต่อไปนี้

1.กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

3.สรุปแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา