courseware

โปรแกรมบทเรียนหรือคอร์สแวร์ (Course ware) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐานของระบบการเรียนการสอน และศักยภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ประกอบด้วยทั้งวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาและสื่อต่าง ๆ นำเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสอน การฝึกหัด สถานการณ์จำลอง เกม การค้นพบ และการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เป็นการที่ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ได้โต้ตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยที่ผู้เรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งเร้าแล้วมีการตอบสนอง โปรแกรมจะประเมินการตอบสนองของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเสริมแรง แล้วให้ผู้เรียนเลือกเรียนสิ่งเร้าอันดับต่อไปจนจบบทเรียน

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550 : 6-8) กล่าวว่า โปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมาบนหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบและวิธีการสอน การนำเสนอเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ใช้เทคนิคการเสริมแรงและหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้หลาย ๆ ลักษณะมาประกอบกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนจะประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ประการ ดังนี้

1. หลักการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างจริงจัง (Active Participation) ด้วยการลงมือศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเอง

2. หลักการให้ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับแบบฉับพลัน (Immediately Feedback)

3. หลักการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความสำเร็จ (Successful Experiences)

4. หลักการให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเป็นขั้นตอนทีละน้อย (Gradual Approximation)

ไชยยศ เรืองสุวรรณ. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 11. มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.

คลิกเพื่อดูคลิปวีดิโอ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ชมคลิปวีดิโอทั้ง 8 ตอนแล้ว คลิก

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์โปรแกรมบทเรียนที่สร้างด้วยโปรแกรม SWiSHmax3

คลิก